اؤیرنجی سسی:عزیز پور ولی از فعالین شناخته شده حرکت ملی آزربایجان حوالی ساعت ۱۲:۳۰ امروز دوازدهم مرداد ماه با حضور در اتاق ۴۵ زندان تبریز با ارائه نامه اعتراض آمیزی  در خصوص برخورد های ناعادلانه قوه قضایه با زندانیان سیاسی آزربایجان آغاز اعتصاب غذای خود را در حمایت از اعتصاب غذای پنج نفر از فعالین حرکت ملی اعلام نمود.

عزیز پورولیبه  گزارش گزارشگران اویرنجی سسی  ،با اعلام آغاز اعتصاب غذا ماموران اداره اطلاعات مستقر در زندان تبریز عزیز پور ولی را مورد تهید و ارعاب قرار داده و با تراشیدن موهای سرش وی را به بند ویژه انتقال داده اند.

به نظر می رسد با اعتصاب غذای زندانیان سیاسی آزربایجان در حمایت از سایر زندانیان سیاسی اعتصاب کرده مبارزه و مقاومت تازه ای در زندان های آزربایجان بر علیه فشارهای نژادی و قضایی بر فعالین ملی آزربایجان آغاز گردیده است. حمایت فعالین شناخته شده ای مانند ازعزیز پور ولی از این اعتصاب غذا ها می تواند سایر زندانیان حرکت ملی را به اعلام حمایت از این زندانیان ترغیب بکند و این مسئله موجب آن می شود که مسئولان قضایی جواب گوی اقدامان غیر انسانی خود در مقابل ملت آزربایجان باشند.

Social Share Toolbar
پست الکترونیکی ما

info@oyrenci-sesi.info