اؤیرنجی سسی:دقت در وضعیت زندانیان سیاسی و میزان اعدام‌ها نشان می‌دهد که وضعیت حقوق بشر در یک ماه گذشته بدتر شده است، به ویژه در شهرستان‌ها که اخبار آن انعکاس کمتری می‌یابد. پنج نفر از اعضای تشکیلات ینی گاموح از روز ۲۳ تیرماه در زندان تبریز دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

اعضای شورای مرکزی یئنی گاموح

اعضای شورای مرکزی یئنی گاموح

علت این اعتصاب صدور حکم ناعادلانه ۹ سال زندان برای هرنفر به‌خاطر فعالیت غیرمسلحانه بوده است. اما مقامات به جای رسیدگی به اعتراض این افراد، به‌عنوان تنبیه هر پنج نفر را (محمود فضلی، آیت مهرعلی بیگلو، لطیف حسنی، بهبود قلی‌زاده و شهرام رادمهر) در روز اول مردادماه از زندان تبریز به سلول‌های انفرادی اوین و در روز سوم مردادماه از زندان اوین به زندان رجایی شهرمنتقل کرده‌اند.

انتقال آنان در شرایطی اسفناک، در حالی که  برای دو روز در کف ونی بدون صندلی و در گرمای تابستان نگهداری شده‌اند، صورت گرفته است. رادیو زمانه درباره وضعیت انان با نقی محمودی، وکیل دادگستری، گفت وگویی انجام داده است.

برای شنیدن مصاحبه در اینجا کیلک کنید

Social Share Toolbar

1 پاسخ به رادیو زمانه :پاسخ به اعتصاب غذای کنشگران آذری با تنبیه و انتقال به زندان رجایی شهر

  • چاپار می‌گوید:

    بااینکه ازاولین روزبگروگان گرفته شدن این عزیزان وبزرگواران
    همه چیزعجیب مینماید امابرای من عجیب ترین چیزی که درعمرم دیدم ،انتقال این عزیزان به تهران خرابشده میباشد!!! تورک(مأمورخودفروخته ومانقورد بیشرف)، تورک (قهرمانان فدایی آذربایجان) را _ درواقع تورک تورک رابرای قربانی کردن برزیرپای ارباب فارسش ازآذربایجان بگروگان گرفته گرسنه وتشنه ومریض ودست بسته به تهران میبرد برای دستمالکشی وخوش خدمتی بفارس ،
    امادرتهران وکرج فارس (زندان اوین ودیگرزندانها) ازقبول این عزیزان امتناع وخودداری میکنند ومیگویند ( قبول این زندانیان برای مامسئولیت دارد) امااین مأمورین بی شرف برای دستمالکشی وخوش خدمتی خودسرانه وبدورازمأموریت محوله شان ۴روز درتهران وکرج سرگردانی راتحمل میکنند تابزوراین برادران بزرگوار رااگرتلف هم شده باشند به زیرپای فارس قربانی بکنند !؟ ببینیدرذالت تابه کجا رسیده !؟ (بخدااگرخودمن مأمورچنین پرونده وزندانیانی بودم وبرایم چنین شرایطی پیش میامد همانجا تهران کنارخیابان آزادشان میکردم هرجابخواهندبروند) ، میگم بی شرف بی وجدان جایی که خوددولت فارس میترسد وزیربارومسئولیت این جریان نمیرود توی تورک با۵اسیرهمزبان وتورکت ۴روز این عزیزان راسرگردان اینطرف آنطرف میبری که چی راثابت کنی!؟ احمق بی شعوربی تعصب خا…مال ذلیل !؟ 😈 😈

پست الکترونیکی ما

info@oyrenci-sesi.info