اؤیرنجی سسی:۲۷ فروردین بود که دختران و زنان آذربایجان با پیاده روی چندین کیلومتری و بالا رفتن از تپه ها فریادی بلندتر از همه مدعان در طلب آزادی برآوردند و از تاریکی جامعه به سوی نور و آزادگی اوج گرفتند. آن ها یک روز تاریخی رقم زدند و تاریخ نوشتند.

روزی که خاطره آن به سادگی از خاطر تورک ها پاک نخواهد شد. والبته روزی که خواب فاشیستها را به کابوس تبدیل کرد. روزی که آنها پی بردند سرمایه گذاری هنگفتشان در نشانه روی دختران و زنان تورک برای پرورش نسلی به دور از اصالت خویش برباد رفته است. کابوسی که باعث شده از آن روز به بعد همیشه تپه ها مملو از ماموران باشد. فاشیستها درگیر تپه ها باشید، ما در خفقان تاریکی ها به دنبال هدفمان و آزادی هستیم.

۲۷ فروردین روز دختران و زنان طرفدار تراختور را گرامی می داریم و از همه ملت تورک دعوت می کنیم روز ۲۶ فروردین با حضور در بازی تراختور و فولاد این روز را جشن بگیرند.

تراختورچی قیزلار

Social Share Toolbar
پست الکترونیکی ما

info@oyrenci-sesi.info